1. Adatkezelők

Molnárné Szűcs Judit e.v.
Székhely és levelezési cím: 4032 Debrecen, Tarján utca 38.
Adószám: 69499070-1-29
Nyilvántartási szám: 53271387

Atyi Alexandra e.v.
Székhely és levelezési cím: 4030 Debrecen, Muskotály utca 18.
Adószám: 68614476-1-29
Nyilvántartási szám: 51999812

E-mail: info@design-store.hu
Telefon: +36 30 920 9227
Honlap: www.design-store.hu

2. Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok és definíciók

2.1. Jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR)

2.2. Definíciók:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

3. Adatkezelési célok

 • A www.design-store.hu weboldalon az „Arculattervezés”, „Weboldalkészítés”, „Marketing” oldalakon található ajánlatkérő űrlapot kitöltő ajánlatkérő (továbbiakban: érintett) adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő ajánlatadás, illetve kapcsolattartás céljából felhasználja azokat.
 • A www.design-store.hu weboldalon a „Kezdőlap”, „Konzultáció” oldalakon található konzultáció-igénylő űrlapot kitöltő érdeklődő (továbbiakban: érintett) adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő konzultáció-egyeztetés, illetve kapcsolattartás céljából felhasználja azokat.

3.1. A konzultáció-igénylés során kezelt adatok köre:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név (kötelezően megadandó) azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Cégnév (önkéntesen megadható) azonosítást segíti
Beosztás (önkéntesen megadható) azonosítást segíti
E-mail cím (kötelezően megadandó) a kapcsolattartás célját szolgálja, erre kerül továbbításra a válasz
Telefonszám (önkéntesen megadható) a kapcsolattartást segíti
Székhely, telephely címe (önkéntesen megadható) a személyes kapcsolatfelvételt segíti

3.2. Az ajánlatkérés során kezelt adatok köre:

Személyes adat Adatkezelés célja
Név (kötelezően megadandó) azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Cégnév (önkéntesen megadható) azonosítást segíti
Céges weboldal címe (önkéntesen megadható) azonosítást segíti
E-mail cím (kötelezően megadandó) a kapcsolattartás célját szolgálja, erre kerül továbbításra a válasz
Telefonszám (önkéntesen megadható) a kapcsolattartást segíti

3.3. Az adatkezelés jogalapja és időtartama:

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Az adatkezelő a személyes adatokat az ajánlatadás, illetve kapcsolatfelvétel után, az érintett kérésére törli.

5. Adattovábbítás, adatbiztonság

5.1. Adattovábbítás:

Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói kezelhetik, kizárólag az ajánlatkérés, illetve konzultáció céljából.

5.2. Adatbiztonság:

Az adatkezelő a megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

A 14. életévét be nem töltött, vagy az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

6.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett az adatkezelőnek 1. pontban megadott elérhetőségein keresztüli írásbeli kérelmére, az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett részére, az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

6.2. Adathelyesbítéshez való jog:

Az érintett bármikor kérheti az adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül írásban a helytelenül rögzített személyes adat helyesbítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

6.3. Adattörléshez való jog:

Az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén írásban kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

6.4. Adatzároláshoz való jog:

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén írásban ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

6.5. Adat megjelölése:

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén írásban vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

6.6. Vegyes rendelkezések:

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintetett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.7. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett, az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén, írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előbbi határidőt elmulasztja az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

6.8. Jogorvoslati lehetőségek:

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a következőkhöz fordulhat:

a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: + 36 1 391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

b) Az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék

7. Nyilatkozat

Az érintett az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa.

8. Tárolt adatok lekérése

Adja meg azt az e-mail címét, amiről meg szeretné tudni, hogy milyen adatokat tárolunk hozzá tartozóan! Ha módosítani szeretné adatait, vagy töröltetni rendszerünkből, szintén adja meg e-mail címét! A célnak megfelelően jelölje be a négyzetet!
Amennyiben nem tartunk nyilván semmilyen adatot a megadott e-mail címhez kapcsolódóan, akkor az e-mail cím további tárolását nem valósítjuk meg, nem kerül bele semmilyen adatbázisunkba.

E-mail cím *

Mi a lekérés célja? *
Meg akarom tudni a tárolt adataimat.Töröltetni szeretném a tárolt adataimat.Módosítani szeretném a tárolt adataimat.

9. Sütik